CO TO JEST ANALIZA PIERWIASTKOWA TKANKI WŁOSA?

Kompleksowa Analiza Pierwiastkowa Włosa jest testem analitycznym, który oznacza skład pierwiastkowy we włosach. Badanie włosów jako test skrinningowy w dziedzinie ochrony zdrowia okazuje się nieocenione, a wyniki kliniczne potwierdzają jego wzrastającą przydatność. Analiza Pierwiastkowa Włosa właściwie zinterpretowana, może dostarczyć informacji o zaburzeniach równowagi biopierwiastków, ich niedoborach i nadmiarach oraz o obecności metali toksycznych. Analiza Pierwiastkowa Włosa może znamiennie pomóc lekarzowi w ocenie zdrowia pacjenta i jego stanu odżywienia. Analiza Pierwiastkowa Włosa w połączeniu z innymi znanymi testami diagnostycznymi może dostarczyć całościowego i wszechstronnego obrazu, na którym z kolei można oprzeć najbardziej skuteczną terapię żywieniową.

CO ODZWIERCIEDLAJĄ WŁOSY?

Włos powstaje w skórze właściwej z grupy komórek macierzystych, które tworzą mieszek włosowy. Podczas fazy wzrostu włosów metabolizm jest znacznie przyspieszony. Na włos oddziaływuje wewnętrzne środowisko metaboliczne, na które składają się: płyny pozakomórkowe, krążąca krew i chłonka. Kiedy włos osiąga powierzchnię skóry, jego zewnętrzne warstwy twardnieją, zamykając produkty metaboliczne skumulowane podczas jego formowania. Włos jest jedną z najbardziej aktywnych metabolicznie tkanek i w czasie wzrostu, jako próbka biologiczna może dostarczyć stałej informacji o aktywności metabolicznej organizmu. 4 cm włosów najbliższych skalpu z okolic potylicy może dostarczyć danych o oddziaływaniu czynników odżywczych i metali toksycznych w czasie minionego okresu sześciu do ośmiu tygodni. Niedobór biopierwiastka lub jego nadmiar ujawniony w badaniu włosów może wskazywać na możliwy niedobór , nadmiar bądź na “bio-niedostępność” tegoż pierwiastka w organizmie. Analiza pierwiastkowa tkanki włosa jest bardzo dobrym wskaźnikiem procesów metabolicznych zachodzących wewnątrz komórek. Badacze w Japonii, Niemczech, Szwecji, Kanadzie i USA są zgodni co do tego, że pierwiastki zawarte we włosach dostarczają dokładnych i stałych informacji. Dowiedziono ponad wszelką wątpliwość, że zachodzi bliska zależność pomiędzy poziomami pierwiastków we włosach i narządach wewnętrznych. Włosy są “wybraną tkanką” przez Światową Organizację Zdrowia i Agencję Ochrony Środowiska (A.O.Ś) do oceny wpływu metali toksycznych na organizm człowieka. W raporcie z 1980 r. A.O.Ś. stwierdzono, że ludzkie włosy mogą być skutecznie wykorzystywane do biologicznego monitorowania poziomów najważniejszych metali toksycznych. Raport ten potwierdził dane z innych badań, co prowadzi do wniosku, że ludzkie włosy mogą być bardziej odpowiednią tkanką niż krew lub mocz do badania oddziaływania metali ciężkich na społeczeństwo.

CZY KREW JEST RÓWNIE DOBRYM WSKAŹNIKIEM ZAWARTOŚCI PIERWIASTKÓW W ORGANIZMIE JAK WŁOSY?

Krew i surowica również zawierają pierwiastki śladowe, ale nie mogą być one w pełni reprezentatywne dla pierwiastków zawartych w organizmie. W wielu przypadkach dany poziom pierwiastków w surowicy jest uwarunkowany ich stężeniem w tkankach (mechanizmy homeostatyczne). Stężenie pierwiastków w surowicy może zmieniać się wraz ze zmianami emocjonalnymi, w zależności od pory dnia w której pobierana jest krew bądź od posiłku spożytego przed jej pobraniem. Nadmiar zmagazynowanych pierwiastków w organizmie jest często nie wykrywany w surowicy z powodu ich przemieszczania się z krwi do tkanek, jako tzw. depozyt tkankowy. Kiedy to zachodzi, pierwiastek może zniknąć na skutek wydalenia go z moczem lub kałem. Na przykład, trzydzieści do czterdziestu dni po silnym oddziaływaniu ołowiu, jego podwyższony poziom w surowicy może być niewykrywalny w wyniku usunięcia tego metalu przez organizm z surowicy, jako działanie obronne i przemieszczenie go do takich tkanek jak wątroba, kości i zęby. Objawy niedoboru żelaza mogą występować na długo przed wykryciem jego niskiego poziomu w surowicy. Ubytek wapnia z organizmu może być bardzo zaawansowany, a groźna osteoporoza rozwija się bez żadnych dostrzegalnych zmian w poziomach wapnia we krwi.

DLACZEGO PIERWIASTKI ŚLADOWE SĄ AŻ TAK WAŻNE?

Pierwiastki śladowe “są ważniejsze niż witaminy, gdyż nie mogą być zsyntetyzowane przez żyjący organizm. Są one jakby “świecami zapłonowymi” w chemii życia, od których zależą przemiany energetyczne w procesie spalania pożywienia a także budowa tkanek.” - Dr Henry Schroeder, Trace Elements and Man, Connecticut: Devin Adair, 1973. Dr Emanuel Cheraskin stwierdza w swojej książce Diet and Disease, “Biopierwiastki mają powiązania z każdym czynnikiem odżywczym. Bez ich optymalnych poziomów w organizmie środki odżywcze nie są efektywnie wykorzystywane”. Biopierwiastki są również konieczne do syntezy hormonów. Na przykład mangan i miedź są nieodzowne do syntezy katecholamin; cynk jest związany z wytwarzaniem, magazynowaniem i wydzielaniem insuliny, a także potrzebny dla hormonów wzrostu. Biopierwiastki są niezbędne do aktywności enzymatycznej. Pierwiastki śladowe są związane z enzymami na dwa sposoby: stanowią one ich część lub są zawarte w enzymie (metaloenzym) bądź zachowują się jak aktywatory enzymów. Są one także istotnymi składnikami RNA.

BIOCHEMICZNA INDYWIDUALNOŚĆ

Najnowsze badania w dziedzinie biochemii, fizjologii i odżywiania potwierdzają tezę, o biochemicznej indywidualności organizmu. Niżej wymienieni pionierzy rozszerzyli bądź skorelowali badania w swoich dziedzinach, dowodząc istnienia indywidualnych potrzeb biochemicznych. Dr Roger Williams, opublikował wyniki prac badawczych pokazujące, że dzieci jednej rodziny mogą mieć różne potrzeby żywieniowe. Dorośli w tym samym wieku i o tej samej posturze, w podobnym środowisku również wykazują zróżnicowanie co do potrzeb żywieniowych. Dr Williams nazwał to biochemiczną indywidualnością. Melvin Page, dr chirurgii szczękowej, z fundacji Page określił typy metaboliczne używając pomiarów antropometrycznych górnych i dolnych kończyn razem z parametrami krwi i innymi cechami fizycznymi. Spostrzegł on wzajemne korelacje pewnych charakterystycznych cech neurologicznych i wewnątrzwydzielniczych, które opisał jako dominację współczulną i dominację przywspółczulną. Dr George Watson także zwrócił uwagę na biochemiczną indywidualność, poszerzył klasyfikacje biorąc pod uwagę tempo utleniania komórki. Utlenianie jest procesem w wyniku którego powstaje ATP. ATP jest głównym źródłem energii komórki i wymaga prawidłowo funkcjonujących mechanizmów glikolizy i cyklu Krebsa dla odpowiedniego wytwarzania energii. Każdy z tych dwóch cyklów wytwarzających energię wymaga indywidualnych środków odżywczych do ich realizacji. Brak lub nadmiar określonych czynników żywieniowych może przyczynić się do spowolnienia bądź przyspieszenia tempa utleniania wewnątrzkomórkowego. Tal więc dr Watson użył terminów “wysokie i niskie typy utleniania”.

TYPY METABOLICZNE

Metabolizm komórkowy jest kontrolowany przez neurologiczne i wewnątrzwydzielnicze funkcje, które oddziałują na absorbcję środków odżywczych, ich magazynowanie i wydalanie. Obecnie w wyniku wieloletnich badań naukowych można znacznie dokładniej określić typy metaboliczne na podstawie analizy pierwiastkowej próbek włosów. Dr David Watts (Trace Elements and Other Essential Nutrients - Dallas, Texas 1995) odkrył, że obecność pewnych pierwiastków śladowych świadczy o charakterze metabolizmu, co ma związek z wcześniejszymi pracami badawczymi. Przeanalizował on ponad 400 tys. rozkładów pierwiastkowych we włosach dowodząc, że posiadają one ścisłe związki z określonymi fizycznymi i biochemicznymi charakterystykami. Dr Watts od ponad 20 lat zajmuje się badaniami klinicznymi nad odżywianiem, a od ponad 18 lat koncentruje się na Analiza Pierwiastkowa Włosa, odkrywając wzajemne powiązania pomiędzy pierwiastkami śladowymi w organizmie, witaminami a układem neuroendokrynnym. Wyniki tych badań pozwoliły na określenie 8 różnych typów metabolicznych na podstawie prawidłowo pobranej i oznaczonej próbki włosów. Typy metaboliczne dzielą się na “wysoki” i “niski”, a każdy z nich ma 4 podtypy. Synonimem wysokiego metabolizmu jest dominacja współczulna, szybkie utlenianie, typ A osobowości. Zwiększona aktywność współczulnego układu nerwowego zwiększa dostęp do glukozy, przyspieszając metabolizm przez uwolnienie adrenaliny z rdzenia nadnerczy. Synonimem niskiego metabolizmu jest dominacja przyspółczulna, wolne utlenianie, typ B osobowości. Mówiąc ogólnie niski metabolizm to zmniejszone tempo przetwarzania glukozy.

JAKIE CZYNNIKI MOGĄ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO ZACHWIANIA RÓWNOWAGI BIOPIERWIASTKOWEJ?

Istnieje wiele czynników, które mogą przyczynić się do zachwiania równowagi biopierwiastkowej. ”Jest przynajmniej 18 barier absorpcji pierwiastków, co znaczy, że pierwiastki, które wchłaniamy wraz z pożywieniem nie zawsze są przyjmowane przez nasz organizm.” - Dr Ashmead, Chelated Mineral Nutrition in Plants, Animals and Man.

Prowadzone prace badawcze dowodzą, że zaburzenia równowagi biopierwiastkowej i/lub nadmiar metali toksycznych mogą przyczynić się do powstania wielu chorób, na przykład: stwardnienie tętnic, niektóre nowotwory, choroba Altzheimera, hipercholesterolemia, nadciśnienie, nadpobudliwość, bóle migrenowe, trudności w uczeniu się i inne.

CO UZASADNIA POTRZEBĘ PRZEPROWADZENIA KOMPLEKSOWEJ ANALIZY PIERWIASTKOWEJ WŁOSA?

Analiza Pierwiastkowa Włosa jest testem analitycznym mającym szerokie zastosowanie w dziedzinie ochrony zdrowia, na każdym etapie leczenia. Jeżeli dany pacjent cierpi na chorobę lub na zespół chorobowy, a przyczyna nie może być ustalona przy pomocy zwykłych badań analitycznych bądź jeśli terapia nie jest w pełni skuteczna, Analiza Pierwiastkowa Włosa może okazać się bardzo pomocna. Analiza pierwiastków odkrywa unikalne środowisko metaboliczne (metaboliczną aktywność komórkową), które jest nieosiągalne przy pomocy innych testów. Analiza Pierwiastkowa Włosa może pomóc zarówno w określeniu tempa metabolizmu jak i wskazać na właściwą terapię. Ponadto raz w roku powinna być przeprowadzona analiza do oszacowania oddziaływań metali toksycznych i ich stężeń jako element profilaktyki chorób. Unikalne interpretacje oferowane przez “Laboratorium Pierwiastków Śladowych” oparte na badaniu włosa pomagają nie tylko w określeniu zachwianej równowagi biopierwiastkowej, ale także są pomocne w identyfikacji czynników wpływających na stan pacjenta. Wszystko to razem z wysoce wyspecjalizowanymi zaleceniami dietetycznymi i suplementacyjnymi daje program terapeutyczny, czyli sposób na przywrócenie równowagi biochemicznej i zmniejszenie oddziaływania metali toksycznych, mających niebagatelny wpływ również na zdrowie psychiczne.

ZALETY ANALIZY PIERWIASTKOWEJ TKANKI WŁOSA

Włosy są bezcenne do oszacowania poziomów metali toksycznych.